หัวหน้าสถานี

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีระดับผู้บังคับกอง

ยศ ชื่อ นามสกุล ปีพุทธศักราช
ร.ต.ต. ใบ 2458-2460
ร.ต.ท. ป่วน 2460-2462
ร.ต.ท. ไพ่ จันทร์ไพโรจน์ 2462-2465
ร.ต.ต. ใช้ 2465-2468
ร.ต.อ. ลภ จุมกมล 2468-2470
ร.ต.ท. หลวง เมืองแมน 2470-2472
ร.ต.อ. หลวงกมล ดิลกเลิศ 2472-2478
ร.ต.อ. หลวงอนุสรณ์ ราชกิจ 2478-2480
ร.ต.อ.มล. อดุลย์ นพวงศ์ 2480-2481
ร.ต.อ. สว่าง พัฒนาวิก 2481-2481
ร.ต.อ. บุญชัย อินทเวช 2481-2484
ร.ต.อ. แม่นไทย บูรณพิมพ์ 2484-2486
ร.ต.อ. สม ทิพย์รัตน์ 2486-2490
ร.ต.ท. สิงโต พันธ์เพ็ง 2490-2493
ร.ต.อ. โกศล ธีระสิงห์ 2493-2494
ร.ต.อ. ระคน อักษรนันท์ 2494-2495
ร.ต.อ. ธารา ณ หนองคาย 2495-2497
ร.ต.อ. มานิตย์ มาโนชวงษ์ 2497-2501
ร.ต.อ. ศรีเดช ภูมิประหมัน 2501-2504
ร.ต.อ. ชะลอ คชหิรัญ 2505-2510
ร.ต.อ. บุญเรือง ทิพย์เนตร 2510-2510
พ.ต.ต. มณี บัณฑิตกุล 2510-2514
ร.ต.อ. อำนวย เพชรยัง 2514-2517
พ.ต.ต. ชาญ นุชกำแหง 2517-2518
ร.ต.อ. พิมล สินธุนาวา 2518-2520
พ.ต.ต. อำนวย สุขเจริญ 2520-2524
พ.ต.ต. สุรพล ไชยนาพันธ์ 2524-2525
พ.ต.ท. จุลสิงห์ ประภาสะโนบล 2525-2526
พ.ต.ต. วีระ ธิมามนตรี 2526-2527
พ.ต.ท. นครินทร์ ปริปุณณานนท์ 2527-2529
พ.ต.ท. วิรัตน์ หมั่นธรรม 2529-2532
พ.ต.ท. วิสุทธิ์ เปล่งขำ 2532-2535
พ.ต.ท. พยุง จินะชิต 2535-2537

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีระดับผู้กำกับการ

 

ยศ ชื่อ นามสกุล ปีพุทธศักราช
พ.ต.อ. คะนึง พัฒนพรรณพงศ์ 2537-2541
พ.ต.อ. จิรเดช ลัญชานนท์ 2541-2545
พ.ต.อ. สายันต์ วงษ์พันธ์ 2545-2547
พ.ต.อ. วีรสมพร อยู่ศรีสกุล 2547-2550
พ.ต.อ. มงคล สัมภวะผล 2550-2553
พ.ต.อ. บัญญัติ เนตรสุวรรณ 2553-2555
พ.ต.อ. สว่างวิทย์ สุทธหลวง 2555-2558
พ.ต.อ. ประจัญ ปัญญาแก้ว 2558-2559
พ.ต.อ. จักร อ่อนนิ่ม 2559-ปัจจุบัน
E-Learning