ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ รัชกาลที่ ๕ ได้จัดระเบียบการปกครองใหม่เป็นเจ้าเมืองข้าหลวง และได้ตราพระราชบัญญัติมณฑลพายัพขึ้นให้นครเชียงใหม่เป็นที่ตั้งมณฑลรวมหัวเมืองต่างๆ ขึ้นอยู่กับมณฑลพายัพ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕  มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยได้ยุบตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเสียหมด เมืองต่างๆ จึงมีฐานะเป็นอำเภอ และจังหวัด ส่วนเมืองพะเยา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ..๒๕๒๐ ได้มีประกาศพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ทำให้พะเยามีฐานะเป็นจังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย

ปัจจุบันจังหวัดพะเยาแบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ อำเภอ ดังนี้

๑. อำเภอเมืองพะเยา  ๒. อำเภอแม่ใจ  ๓. อำเภอดอกคำใต้

๔. อำเภอจุน  ๕. อำเภอเชียงคำ  ๖. อำเภอปง

๗.อำเภอเชียงม่วน  ๘. อำเภอภูซาง  ๙. อำเภอภูกามยาว

phayao police station_old_2

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา (สภ.อ.เมืองพะเยา) แต่เดิมขึ้นตรงกับ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย (กก.ภ.จว.เชียงราย) ครั้นต่อมาเมื่อมีการตั้ง จังหวัดพะเยา ขึ้นตาม พ.ร.บ. ตั้งจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา (สภ.อ.เมืองพะเยา) (เดิม) จึงได้ตัดโอนการปกครองของ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย (กก. ภ.จว. เชียงราย) มาขึ้นกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กก. ภ.จว.พะเยา โดยให้เป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา (สภ.อ.เมืองพะเยา) และเป็น สภ.อ.ชั้นหนึ่ง ตามบันทึกของ ตร.ที่ ส.๑/๑๕ ลง ๙ สิงหาคม ๒๕๑๙

                phayao-police-station_old2

อาคารที่ทำการสภ.อ.เมืองพะเยาเป็นอาคาร ๒ ชั้น ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจให้สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามแบบแผนของช่างกองพลาธิการ กรมตำรวจ แบบเลขที่ ม.๐๑๓/๒๕๓๐ สร้างบนที่ดินของ สภ.อ.เมืองพะเยา ลงบัญชีราชพัสดุ ๓๓๐๗๓๓๐๘ พิกัด NB ๙๕๓๑๙๔

phayao police station2559

ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ปัจจุบัน

ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้สภ.อ.เมืองพะเยา ทำการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม   ๒๕๔๔  ตามแบบของกองช่างพลาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้ทำการส่งมอบเสร็จ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๕ และปัจจุบันเป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา (สภ.เมืองพะเยา) ตั้งอยู่ที่ ๗๖ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา