สภาพพื้นที่

สภาพทั่วไป

พื้นทีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับภูเขามีความหนาแน่นของบ้านเรือน ราษฎรอยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ กว๊านพะเยา วัดศรีโคมคำ วัดอนาลโย ฯลฯ

ที่ตั้ง
ห่างจากศูนย์ราชการ ประมาณ ๕ กิโลเมตร
ทิศเหนือ – ติดต่อกับอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ – ติดต่อตำบลแม่กา
ทิศตะวันออก – ติดต่ออำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก – ติดต่ออำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

รับผิดชอบพื้นที่ถนนพหลโยธินมีความยาว ๖๐ กิโลเมตร

พื้นที่
อำเภอเมืองพะเยามีพื้นที่ทั้งหมด ๘๔๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๒๖,๒๕๐ ไร่ เป็นพื้นน้ำกว๊านพะเยา ๒๐.๙๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒,๘๓๑ ไร่

ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับพื้นดินสูงจากระดับนํ้าทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ ๔๑๖ เมตร

จำนวนหมู่บ้าน
มีเขตรับผิดชอบ จำนวน ๑๒ ตำบล ๙๑ หมู่บ้าน ๑๓ ชุมชน ได้แก่
๑. ตำบลเวียง มี ๙ ชุมชน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
๒. ตำบลแม่ต๋ำ มี ๔ ชุมชน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
๓. ตำบลท่าวังทอง มี ๑๔ หมู่บ้าน (ทต.)
๔. ตำบลบ้านต๋อม มี ๑๘ หมู่บ้าน (ทต.)
๕. ตำบลบ้านตํ๊า มี ๑๓ หมู่บ้าน (ทต.)
๖. ตำบลท่าจำปี มี ๑๑ หมู่บ้าน (ทต.)
๗. ตำบลบ้านตุ่น มี ๑๑ หมู่บ้าน (อบต.)
๘. ตำบลบ้านสาง มี ๙ หมู่บ้าน (ทต.)
๙. ตำบลบ้านใหม่ มี ๙ หมู่บ้าน (ทต.)
๑๐. ตำบลแม่ใส มี ๑๒ หมู่บ้าน (อบต.)
๑๑. ตำบลแม่ปืม มี ๑๘ หมู่บ้าน (ทต)
๑๒. ตำบลสันป่าม่วง มี ๘ หมู่บ้าน (ทต.)

เขตการปกครอง
ท้องที่อำเภอเมืองพะเยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ แห่ง ได้แก่
๑. เทศบาลเมืองพะเยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำทั้งตำบล
๒. เทศบาลตำบลท่าวังทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าวังทองทั้ง ตำบล
๓. เทศบาลตำบลแม่ปืม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ปืมทั้งตำบล
๔. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมทั้งตำบล
๕. เทศบาลตำบลบ้านตํ๊า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านตํ๊าทั้งตำบล
๖. เทศบาลตำบลบ้านสาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสางทั้งตำบล
๗. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
๘. เทศบาลตำบลท่าจำปี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าจำปีทั้งตำบล
๙. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันป่าม่วงทั้งตำบล
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านตุ่นทั้งตำบล
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ใสทั้งตำบล

ที่ทำการตำรวจตำบล (ตู้ยาม)
สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา มีที่ทำการตำรวจตำบล (ตู้ยาม) จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
๑. ที่ทำการตำบลแม่ปืม
๒. ที่ทำการตำบลแม่ใส
๓. ที่ทำการตำบลบ้านใหม่
๔. ที่ทำการตำบลสันป่าม่วง
๕. ที่ทำการตำบลบ้านตุ่น
๖. ที่ทำการตำบลบ้านตํ๊า
๗. ที่ทำการตำบลท่าวังทอง

ประชากร

  • มีประชากรอำเภอเมืองพะเยา ทั้งสิ้น ๑๒๗,๔๑๕ คน ( ข้อมูล เมษายน ๒๕๕๖ ) เป็นชาย ๖๑,๑๑๔ คน เป็นหญิง ๖๖,๓๐๑ คน
  • มีประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา จำนวน ๑๗,๘๖๒ คน เป็นชาย ๘,๓๙๒ คน เป็นหญิง ๙,๔๗๐ คน
  • มีจำนวนบ้าน ๗,๕๗๖ หลังคาเรือน และความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๑,๙๘๕ คน ต่อตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร ๑๔๘ คน/ ตร.กม.

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพทั่วไป อำเภอเมืองพะเยานับได้ว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย์ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง ทำรายได้เข้าสู่อำเภอเมืองพะเยา ปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก

อาชีพเฉพาะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นน้ำ ประชากรบริเวณรอบบริเวณกว๊านพะเยา จึงมีอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม

อาชีพเสริม การจัดทำผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนี่งผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำพริกบรรจุกระป๋อง ผลไม้ สุรากลั่นชุมชน ผ้าทอ ผ้าปักด้วยมือ ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ครกหิน เครื่องเงินประดับพลอย ครีมสมุนไพรมะขาม ฯลฯ

จำนวนธนาคาร ๑๑ แห่ง
จำนวนห้างสรรพสินค้า ๓ แห่ง
จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว ๖ แห่ง
ธุรกิจที่พัก ๑๑ แห่ง

สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความรู้พอสมควร ดังจะเห็นได้จากจำนวนสถานศึกษาในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลการสำรวจของแผนพัฒนาอำเภอเมืองพะเยา

จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่

  • โรงเรียนระดับประถม (สังกัดสำนักงานประถมศึกษา) ๕๑ แห่ง
  • โรงเรียนระดับประถม (สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา) ๖ แห่ง
  • โรงเรียนระดับมัธยม (สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา) ๑ แห่ง
  • โรงเรียนระดับมัธยม (สังกัดกรมสามัญศึกษา) ๓ แห่ง
  • โรงเรียนระดับมัธยม (ภาคเอกชน ) ๑ แห่ง
  • อาชีวะศึกษา ๓ แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติทีสำคัญ
ป่าไม้ ได้แก่ ป่าแม่ต๋ำ, แม่อิงฝั่งซ้าย-ห้วยแก้ว,ป่าห้วยบง-แม่ปืม กว๊านพะเยา เป็นแหล่งประมงน้ำจืด และเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ มากกว่า 50 ชนิด

การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว (ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า), ลำไย, มะขาม, ข้าวโพด, ขิงและอื่น ๆ

ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ กว๊านพะเยา , แม่น้ำอิง

โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีโรงงานโม่หิน จำนวน ๑ แห่ง

 

สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ 76 ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ขึ้นการปกครองบังคับบัญชากับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา มีพื้นที่รับผิดชอบ 482 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร 126,139 คน จำนวนบ้านเรือนราษฎร 46,605 หลังคาเรือน แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 91 หมู่บ้าน 10 เทศบาล (1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล) 3 อบต. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

 

ศูนย์ราชการ

image006

 

ร้านทอง 21 แห่ง

image009

ธนาคาร 11 แห่ง

image011

โรงพยาบาล 3 แห่ง

image016

 

โรงแรม 11 แห่ง

image018

สถานบริการ ร้านอาหาร 55 แห่ง

image020

ศูนย์การค้า 3 แห่ง

image025

สถานศึกษา   ๖๔     แห่ง

(ประถม ๕๘ แห่ง,มัธยม ๒ แห่ง , อุดมศึกษา ๔ แห่ง)

up

E-Learning