พันธกิจ

สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา

บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปลูกฝังจิตสำนึก และจิตวิญญาณ ในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางปฏิบัติต่อประชาชนเสมือนญาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ พัฒนาฝึกฝนเพิ่มพูนขีดความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการตำรวจให้ครอบคลุมทุกด้าน  มีความพร้อมทั้งพลังกายพลังใจและตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกเมื่อ โดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  ผบ.ตร.

พันธกิจ

  1. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจสามารถเป็นที่พึ่งได้
  2. เป็นผู้รักษาและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
  3. ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมเป็นหลักประจำใจในการปฎิบัติหน้าที่
  4. สร้างจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ให้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ในการปฎิบัติหน้าที่พิทักษ์รับใช้ประชาชน โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อต่อความยากลำบาก
  5. มุ่งมั่นพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน พัฒนาองค์กร ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล สามารถเป็นแบบอย่างได้

 

E-Learning