สายงานอำนวยการ

ร.ต.อ.หญิง มัทนาวดี หิติ

รองสารวัตรธุรการ

ร.ต.ท.ธนานันต์ ปันติ

รองสารวัตรป้องกันปราบปราม (ช่วยงานธุรการ)

ประกอบด้วยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2 นาย ชั้นประทวน 10 นาย

มี ร.ต.อ.หญิง มัทนาวดี หิติ รองสารวัตรธุรการ และ ร.ต.ท.ธนานันต์ ปันติ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม (ช่วยงานธุรการ) เป็นหัวหน้ารับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา และควบคุมงานงบประมาณการเงิน งานส่งกำลังบำรุง งานกำลังพล งานนโยบายและแผน งานธุรการสารบรรณ

E-Learning