เขตรับผิดชอบ

อาณาเขต

          ทิศเหนือ             –        ติดต่อกับอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

          ทิศใต้                  –        ติดต่ออำเภองาว จังหวัดลำปาง

          ทิศตะวันออก    –        ติดต่ออำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา

          ทิศตะวันตก      –         ติดต่ออำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

รับผิดชอบพื้นที่ถนนพหลโยธินมีความยาว ๖๐ กิโลเมตร


View เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา in a larger map

E-Learning