สถานภาพกำลังพล

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

 

อัตราอนุญาต

อัตราจริง

อัตราว่าง

41

40

1

 

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  

 

อัตราอนุญาต อัตราจริง อัตราว่าง

257

135

22

 

  • ไปช่วยราชการ ภ.จว.พเยา  18 นาย
  • ไปช่วยราชการ ภ.5  1 นาย
  • ไปช่วยราชการ รร.นรต.  1 นาย
  • ไปช่วยราชการ ศชต.  2 นาย
  • มาช่วยราชการ สภ.เมืองพะเยา  3  นาย

สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา มีกำลังปฎิบัติหน้าที่จริงรวม ทั้งสิ้น 175 นาย (ส.40/ป.135)
ข้าราชการตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบประชาชน 600 คน

————————————

E-Learning